27 آوريل 2016 - 


صدای امریکا : نگرانی های "گزارشگران بدون مرز" را از وضعیت روزنامه نگاران ایران

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز