16 سپتامبر 2016 - 


صفحه دو آخر هفته: تاسیس انجمن روزنامه نگاران تهران

با حضور: فرزانه روستایی، روزنامه نگار و عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران، مهدی تاجیک، روزنامه نگار و فرشته قاضی، روزنامه نگار

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز