28 اكتبر 2016 - 


ژان بی‌گیرمانا کجاست؟ یازده هزار دادخواست در برابر سفارت بروندی به مناسبت صدمین روز ناپدید شدن روزنامه‌نگار ژان بی‌گیرمانا





fontsizeup fontsizedown impression




گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز