13 ژانويه 2017 - 


عدالت برای "ژیسلن دوپون" و "کلود ورلون" خبرنگاران فرانسوی کشته شده در مالی، اعتراض گزارش‌گران بدون مرز(RSF) در برابر کاخ دادگستری پاریس

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز