3 فوريه 2017 - 


در نشست مالت گزارشگران بدون مرز (RSF)رهبران اروپا را به دفاع از روزنامه نگاران در ترکیه فرا می‌خواند. رهبران اروپا دیگر نمی‌توانند به انچه در ترکیه گذشته است، بی تفاوت بمانند !

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز