16 فوريه 2017 - 


نخستین رییس اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، دیده از جهان بست


محمد حسن بارق شفیعی از زمان تأسیس اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در سال ۱۳۵۹- که در آن زمان به نام اتحادیۀ ژورنالیستان افغانستان- مشهور بود، تا سال ۱۳۶۱ ریاست این اتحادیه را بر عهده داشت. مرحوم بارق شفیعی شاعر و نویسندۀ توانای کشور بود که در رده های مختلف دولتی از جمله وزارت اطلاعات و فرهنگ و در پست های دیپلوماتیک، ایفای وظیفه کرده بود.

بارق شفیعی در سال ۱۳۱۰ خورشیدی دیده به جهان گشوده، پس از پایان دورۀ مکتب، از دانشکدۀ حقوق و عولم و سیاسی دانشگاه کابل، فراغت حاصل نموده بود.

بارق شفیعی نزدیک به دو هۀ اخیر را در اروپا زنده گی می کرد و در همان دنیای مهاجرت، دیده از جهان بست. هیئـت رهبری و اعضای اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، نبود بارق شفیعی را برای بازمانده گانش تسلیت عرض کرده و برای روح وی آرامش ابدی میطلبند.

گزارش‌گران بدون مرز درگذشت محمد حسن بارق شفیعی را به خانواده ، اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و جامعه رسانه‌ای تسلیت می‌گوید.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز