23 فوريه 2017 - 


جزئیات بازداشت احمد منتظری به نقل از برادر او: تاوان افشاگری علیه کشتار ۶۷ است

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز