14 مارس 2017 - 


گزارش صدای امریکا از آغاز کار مرکز حمایت از خبرنگاران زن درافغانستان

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز