11 آوريل 2017 - ۲۰ حمل


آزادی بیان؛ غنی از پاسخ به سوالی در باره حاکمیت قانون طفره رفت

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز