29 اوت 2017 - 


مصاحبه شبكه رسانه اى بیان با رضا معینی (دور تازه سرکوب روزنامه نگاران در ایران)

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز