8 سپتامبر 2017 - 


فرداکاتور: تهدید روزنامه نگاران در خارج از کشور، اسد بیناخواهی

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز