19 فوريه 2004 - ٣٠ بهمن ۱٣٨٣


سرکوب مطبوعات پيش از رسيدن محافظه کاران به مجلس آغاز شد

گزارشگران بدون مرز بار ديگر قاطعانه اعمال قوه قضاييه و دادستان تهران سعيد مرتضوی، در سرکوب مطبوعات اصلاح طلب که تنها منبع اطلاع رساني آزاد در ايران هستند را محکوم مي کند و خواهان رفع توقيف فوری روزنامه های اصلاح طلب ياس نو و شرق است.

در بيست و هشت بهمن ماه، ياس نو و شرق، بخش هايي از نامه ی سر گشاده ی نمايندگان اصلاح طلب مجلس، خطاب به آيت الله خامنه ای را منتشر کردند، که در آن شديدا به "رهبر" برای حمايت از کودتای پارلماني محافظه کاران و به وجود آوردن بحران سياسي در کشور انتقاد شده بود. حسن روحاني دبير شورای عالي امنيت ملي، انتشار اين نامه را برای همه ی رسانه ها ممنوع کرده بود.


در شبانگاه بيست و نه بهمن ماموران دادستاني با مراجعه به دفاتر روزنامه های اصلاح طلب ياس نو و شرق، پس از تفتيش و مهر وموم کردن دفتر ياس نو اين دو روزنامه را توقيف کردند.

گزارشگران بدون مرز بار ديگر قاطعانه اعمال قوه قضاييه و دادستان تهران سعيد مرتضوی، در سرکوب مطبوعات اصلاح طلب که تنها منبع اطلاع رساني آزاد در ايران هستند را محکوم مي کند و خواهان رفع توقيف فوری روزنامه های اصلاح طلب ياس نو و شرق است.

در بيست و هشت بهمن ماه، ياس نو و شرق، بخش هايي از نامه ی سر گشاده ی نمايندگان اصلاح طلب مجلس، خطاب به آيت الله خامنه ای را منتشر کردند، که در آن شديدا به "رهبر" برای حمايت از کودتای پارلماني محافظه کاران و به وجود آوردن بحران سياسي در کشور انتقاد شده بود. حسن روحاني دبير شورای عالي امنيت ملي، انتشار اين نامه را برای همه ی رسانه ها ممنوع کرده بود. بنا بر اطلاعاتي که به دست ما رسيده است، در فردای توقيف روزنامه ها سعيد مرتضوی در ملاقات با مسئولان اين دو روزنامه با توهين و بي احترامي به آنها، برخي از روزنامه نگاران را نيز تهديد به دستگيری کرده است.

توقيف روزنامه های اصلاح طلب ياس نو و شرق، اصلاح طلبان را در تحليل و اطلاع رساني از چگونگی برگزاری انتخابات محروم مي کند، انتخاباتي که مقامات مسئول ايران، حضور ناظران بين المللي را برای تاييد صحت آن نپذيرفتند.

از سوی ديگر در بيست و هفت بهمن صد و سيزده روزنامه نگار با انتشار بيانيه ای اعلام کرده اند که انتخابات مجلس هفتم را آزاد نمیدانند و در اين انتخابات شركت نمي كنند.

گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود که : ايران " بزرگترين زندان روزنامه نگاران" در خاورميانه است، يازده روزنامه نگار در پشت ميله های زندان بسر ميبرند.

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است.
fontsizeup fontsizedown impression

اسناد پيوسته
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز