گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article16849.html
 -   
   همبستگی خبرنگاران افغانستان با روزنامه نگاران اختطاف شده شبکه ٣
  
  ١٧ جدی -8 ژانويه 2010

چندین نهاد ژورنالیستان و تعدادی ازخبرنگاران رسانه ها آزاد و دولتی در افغانستان خواهان آزادی هر چه سریعتر خبرنگاران اختطاف شده شبکه ٣ تلویزیون فرانسه در افغانستان شدند. در تاریخ ١٥ جدی ٣٠ تن از ژورنالیستان آزاد و دولتی ولایات پروان ، کاپیسا و پنجشیر درمحمود راقی مرکز کاپیسا گردهم آمدند تا خواهان آزادی " همکاران خود" شوند.

گزارشگران بدن مرز در این باره اعلام کرد "در ورای همه اخبار ضد نقیض در باره خواسته های اختطاف گران و بحث های بی هوده ما اعلام می کنیم که خبرنگاران شبکه ٣ تلویزیون فرانسه حرفه کاران رسانه هستند و اختطاق انها غیر قابل قبول است. باید به فوریت آزاد شوند"

در قعطنامه نشست خبرنگاران افغانی آمده است " خواستار رهائی بدون قید شرط ژورنالیستان ازچنگ رباینده گان گردیده و از نهادهای امنیتی خاصتاً نیروهای فرانسوی خواسته شد تا زمانیکه از راهای صلح آمیز زمنیه رهائی ژورنالیستان میسر باشد از عملیات نظامی در ساحات احتمالی موجودیت ژورنالیستان خود داری نمایند و در صورت ضرورت عملیات نظامی در قسمت رهائی ژورنالیست افغان همانند ژورنالیستان فرانسوی عمل نمایند تا حادثات غمناک چون کشته شدن اجمل نقشبندی و سلطان محمد منادی تکرار نگردد."

رحیم الله سمندر رئیس انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان پیش از این اختطاف خبرنگاران را وخیم شدن وضعیت آزادی مطبوعات اعلام کرده بود.

دو گزارشگر، خبرنگار و فیلم بردار فرانسوی که برای برنامه "مدرک جرم" کار می کنند. درتاریخ ٨ جدی از سوی گروهی مسلح در ساحه عمر خیل در ولایت کاپیسا اختطاف شدند. راننده آنها آزاد شده است ولی گویا در دست قوای دولتی بسر می برد