گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article16915.html
  وضعیت روزنامه نگاران ایرانی- نیک آهنگ کوثر
  
-30 نوامبر 2010