گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article16923.html
   شهناز غلامی از سکینه و روزنامه نگاران زندانی می گوید
  
-7 سپتامبر 2010