گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article16957.html
   مصاحبه مطبوعاتی شیرین عبادی در مقر سازمان ملل متحد
  
-17 نوامبر 2010