گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article16985.html
  وزیر اطلاعات ایران: بر ایمیل ها تسلط داریم- گزارش بی بی سی فارسی
  
-27 دسامبر 2010