گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article16989.html
  در نخستین سالگرد ربایش دو روزنامه نگار فرانسوی نمایش تصویر چهره های آنها بر طاق پیروزی پاریس
  
  29 دسامبر 2010 -30 دسامبر 2010