گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article17029.html
  همبستگی ایرانیان پاریس با حرکت اعتراضی مردم لیبی بر علیه دیکتاتوری با عکس‌های دو درنده آزادی مطبوعات
  
-22 فوريه 2011