گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article17177.html
  زهرا افتخاری در باره سعید ملک‌پور
  
-19 ژانويه 2012