گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article17240.html
  اعتراض در مقابل دفتر ایران ایر در پاریس
  
-11 ژوئيه 2012