گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article17383.html
  زیر آسمان پاریس شنبه ۱۳ اردیبهشت : به دعوت محمدرضا شاهید سفری خواهیم داشت به زیر آسمان پاریس، در دفتر گزارشگران بدون مرز
  
-5 مه 2014