گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article17520.html
  گفتگوی فواد امان با رضا معینی در بارۀ آماج قرار دادن رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی طالبان
  
   7 دلو -27 ژانويه 2016