گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article17561.html
  صفحه دو آخر هفته: تاسیس انجمن روزنامه نگاران تهران
  
-16 سپتامبر 2016

با حضور: فرزانه روستایی، روزنامه نگار و عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران، مهدی تاجیک، روزنامه نگار و فرشته قاضی، روزنامه نگار