گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article17650.html
  مصاحبه شبكه رسانه اى بیان با رضا معینی (دور تازه سرکوب روزنامه نگاران در ایران)
  
-29 اوت 2017