گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article17652.html
  فرداکاتور: تهدید روزنامه نگاران در خارج از کشور، اسد بیناخواهی
  
-8 سپتامبر 2017