گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article9299.html
  سرکوب مطبوعات پيش از رسيدن محافظه کاران به مجلس آغاز شد
  
  ٣٠ بهمن ۱٣٨٣ -19 فوريه 2004

گزارشگران بدون مرز بار ديگر قاطعانه اعمال قوه قضاييه و دادستان تهران سعيد مرتضوی، در سرکوب مطبوعات اصلاح طلب که تنها منبع اطلاع رساني آزاد در ايران هستند را محکوم مي کند و خواهان رفع توقيف فوری روزنامه های اصلاح طلب ياس نو و شرق است.

در بيست و هشت بهمن ماه، ياس نو و شرق، بخش هايي از نامه ی سر گشاده ی نمايندگان اصلاح طلب مجلس، خطاب به آيت الله خامنه ای را منتشر کردند، که در آن شديدا به "رهبر" برای حمايت از کودتای پارلماني محافظه کاران و به وجود آوردن بحران سياسي در کشور انتقاد شده بود. حسن روحاني دبير شورای عالي امنيت ملي، انتشار اين نامه را برای همه ی رسانه ها ممنوع کرده بود.

در شبانگاه بيست و نه بهمن ماموران دادستاني با مراجعه به دفاتر روزنامه های اصلاح طلب ياس نو و شرق، پس از تفتيش و مهر وموم کردن دفتر ياس نو اين دو روزنامه را توقيف کردند.

گزارشگران بدون مرز بار ديگر قاطعانه اعمال قوه قضاييه و دادستان تهران سعيد مرتضوی، در سرکوب مطبوعات اصلاح طلب که تنها منبع اطلاع رساني آزاد در ايران هستند را محکوم مي کند و خواهان رفع توقيف فوری روزنامه های اصلاح طلب ياس نو و شرق است.

در بيست و هشت بهمن ماه، ياس نو و شرق، بخش هايي از نامه ی سر گشاده ی نمايندگان اصلاح طلب مجلس، خطاب به آيت الله خامنه ای را منتشر کردند، که در آن شديدا به "رهبر" برای حمايت از کودتای پارلماني محافظه کاران و به وجود آوردن بحران سياسي در کشور انتقاد شده بود. حسن روحاني دبير شورای عالي امنيت ملي، انتشار اين نامه را برای همه ی رسانه ها ممنوع کرده بود. بنا بر اطلاعاتي که به دست ما رسيده است، در فردای توقيف روزنامه ها سعيد مرتضوی در ملاقات با مسئولان اين دو روزنامه با توهين و بي احترامي به آنها، برخي از روزنامه نگاران را نيز تهديد به دستگيری کرده است.

توقيف روزنامه های اصلاح طلب ياس نو و شرق، اصلاح طلبان را در تحليل و اطلاع رساني از چگونگی برگزاری انتخابات محروم مي کند، انتخاباتي که مقامات مسئول ايران، حضور ناظران بين المللي را برای تاييد صحت آن نپذيرفتند.

از سوی ديگر در بيست و هفت بهمن صد و سيزده روزنامه نگار با انتشار بيانيه ای اعلام کرده اند که انتخابات مجلس هفتم را آزاد نمیدانند و در اين انتخابات شركت نمي كنند.

گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود که : ايران " بزرگترين زندان روزنامه نگاران" در خاورميانه است، يازده روزنامه نگار در پشت ميله های زندان بسر ميبرند.

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است.


otras imagenes

GIF - 9.3 kb
200 x 100 píxels

documentos descargar
• , (Word - 36 kb)
• , (PDF - 76.7 kb)